jinguyen4932 6/26/2023 4:21:31 PM

Điểm giống nhau và khác nhau giữa hai văn bản Tôi đi học và Gió lạnh đầu mùa.